حضرت علی (ع): 

شایسته ی مرد عاقل آن است که  

نظر صائب خردمند را بر اندیشه خود بیفزاید و  

دانش خویش را به علم دانشمندان پیوند دهد